Board logo

标题: 結界師 230話 下下簽 [直接下載]+單行本1-20期 [打印本页]

作者: schgirl    时间: 2008-9-24 11:25 PM     标题: 結界師 230話 下下簽 [直接下載]+單行本1-20期

【下載備註】:7 n+ j" d* c0 w
[1]本人只是轉貼的,其他一概不負責!!
) e5 M+ c6 E/ R0 h  d[2]凡交流會員請於下載後24小時以內將檔案刪除!!
! d6 z! y% t8 \; h# w2 m1 M7 F[3]滿意者請購買正版並尊重智慧財產權!!
9 }' R$ [8 j5 m* p" R+ l" e7 j[4]如作為其它用途,皆與本作者無關!! 4 r5 J# a# G, R5 @0 A
[5]如認為本文件侵害你的權益或造成不安,請告知本人並刪除本文件
! ^3 O8 U  j! Z7 G  T" n: ~! \9 a: t; B2 c9 Q$ Y9 I# ]: M" W1 \9 p/ m$ r

* @  V0 p+ k* y' I* K2 p$ X% {: U, h, R9 e
【檔案名稱】:結界師
# y0 H! H: X, h) h0 I, z1 |" f【作  者】:田邊伊衛郎& \7 E# ]9 g/ O# w( K
【檔案語言】:繁體中文! M, M  C; \. W
【解壓密碼】:
* ^' r: u+ Y6 {2 e6 [3 A. |【連載狀況】:連載中7 {1 j/ h2 s* L: Y
【內容簡介】:
5 y$ r4 [0 y" z8 `0 a+ c* a. R; z0 F結界師·墨村家22代(預定)──
+ ?) o0 `% }1 G9 b墨村良守從小在爺爺的嚴格教育下進行結界師修練,雖然他頗具潛力,, I7 `! Z$ X- B! O
但他自己卻厭惡這種枯燥的修行。 : A; O0 i8 \1 S2 K3 a) C
+ {# v4 c% O) J0 F; b
直到有一天,同是結界師的雪村家的時音在一次除魔中救了良守,/ V# G# y0 A# E. u9 Q3 d% g. d7 G
但雪村時音亦因此身受重傷!受此刺激,$ _& w8 Q- I0 W0 y- ?
良守決心要變得更強,就這樣五年過去了…… 1 v: C. D. ^4 k" ^; M: x
現在空前絕後的超結界戰鬥故事拉開了序幕!! / X; j, ~0 {* v- V; c8 e
0 e% _% b# m/ a; u

2 I) `. Y8 f# T
3 ?2 I# p6 P  h+ u8 z6 G下載︰9 J/ Y+ S- H. n
(大圖打包下載)
( z. b" M7 u) j6 u% O6 B1 @: J* R& [http://comic.bplaced.net/comic/j-ketsukaishi.htm
- |2 I& w3 ]0 m( i! p3 b
: f" R* R& E1 O* W7 T& g2 k* j) R$ m5 p% U
結界師 230話 下下簽 [直接下載]
9 }# X/ d- f0 I  o* f6 L; Jhttp://w17.easy-share.com/1701699181.html) l* |3 V( i/ _" C+ I

' t" l; \  J* w: f# U結界師 229話 命令中心 [直接下載]' c2 k# E8 p6 J  A
http://w17.easy-share.com/1701601222.html
6 h3 F* }: l  K# {0 s3 l3 [7 Q9 Y7 `" X* @
結界師 228話 冰浦是正?是邪? [直接下載]
2 ?. ~; w& V% @& C7 Bhttp://w14.easy-share.com/1701547506.html8 `; d1 ?) i) Z" O

+ P4 Q+ y; n2 t3 r# Y+ A! _7 O結界師 227話 入侵者 [直接下載]2 b& g0 G; X8 t9 A/ z
http://w14.easy-share.com/1701407888.html
3 K1 \/ y" W6 q# u8 w4 z* s8 H& E# h* J+ V% s: h/ ^
結界師 226話 實力 [直接下載]: Y5 \5 E4 T1 E, t4 `. ?
http://w14.easy-share.com/1701372511.html. U* i+ `6 {9 R) T; \& r: T
http://uploads.bizhat.com/file/307012
9 Y: v* }# L4 t$ U: Y! h6 p1 ~( v% Y4 q
結界師 225話 幻影 [直接下載]
" ?; W9 t; O' E! F' F2 o" J" W: yhttp://w14.easy-share.com/1701224803.html+ P; i. R7 g& q9 a
http://uploads.bizhat.com/file/247686
: N& K) H) M4 T4 c2 u7 L" |2 J/ u
9 l5 a9 n- p  n7 A! w7 U  A2 t' S; y結界師 224話 小一宮 [直接下載]3 R+ N. c+ P6 b! `8 v1 Z7 f( D* Z% }
http://w17.easy-share.com/1701102854.html5 k" F' O# Z% m) z/ [9 B
http://uploads.bizhat.com/file/207869; x" b& J! Y2 ^; G) q& G0 ^

- A" r% s8 N7 F: w) G! D$ m結界師 223話 冰浦蒼士 [直接下載]  i" u  Q5 v9 w9 D7 L' W7 ?  s
http://w14.easy-share.com/1701102835.html
+ V1 v4 I! c/ k5 @7 E; S( l$ ^) o. khttp://uploads.bizhat.com/file/207868
9 s/ B8 T9 \) T5 P+ k" O
, P' j" j  `4 I8 |: v結界師 222話 支援; s6 |  ~3 k+ ~; A8 T" _
http://w17.easy-share.com/1701102788.html! G' ?7 l0 W% ~; z6 ^  u7 n
http://uploads.bizhat.com/file/207865
( o) o. E1 ?' z- U: s2 {' ~; V' g4 V* f+ ?
結界師 221話 地裂# q. O* x( x. G0 D3 h
http://w14.easy-share.com/1701102579.html" S2 `0 w: P: {2 f% x7 q& ~9 l
http://uploads.bizhat.com/file/207867
% R- P/ m  `+ H( x/ Y6 l* y1 a
5 f4 s2 c6 D" @  Q; a+ E0 m結界師 220話1 h9 m2 P/ }/ D1 m1 b
http://w17.easy-share.com/1700847258.html
' I6 x; w6 B$ hhttp://uploads.bizhat.com/file/119566. v/ l# x# a0 h# p3 ?5 c$ C
8 Z  j* w9 P7 c* X
結界師 219話
; L, E+ G! J0 X  vhttp://w13.easy-share.com/1700873235.html
. \( r( B' M2 n! khttp://uploads.bizhat.com/file/123924' r' q. U9 _7 F4 @. Z$ l- m+ N

8 R$ C* o# H6 l7 ]4 _. I# c, v結界師 218話
7 s+ {9 t9 p6 S/ W$ u1 thttp://w13.easy-share.com/1700873228.html
- N. Z6 n1 D/ i* \  ohttp://uploads.bizhat.com/file/123923" p1 a' N; R5 [  Y7 ~/ }. w

- _! Y0 o4 ^* H4 X5 }% D( N, M結界師 217話~變革 [link 1]
, h4 }8 o7 I, z5 v) H/ a8 v# A- khttp://w17.easy-share.com/1700741760.html
% J- G9 ~2 j& I9 Ahttp://uploads.bizhat.com/file/89848
! z! q) Y2 ~- y4 G' i$ o- r5 y7 K; q: H  b
結界師 216話~夜城 [link 1]0 U* ?" u& u  H6 y; \
http://w16.easy-share.com/1700594773.html! B; P' i% ]& \9 n
http://uploads.bizhat.com/file/66963
7 `) R9 t: _, v
8 f2 R2 H6 V' O結界師 215話~變革 [link 1]
3 S. _  g0 |& ghttp://w16.easy-share.com/1700594575.html
% {- _/ y) ?1 y; Y. ~. Y, D. hhttp://uploads.bizhat.com/file/66936
; A4 y( w# Z' E  k6 h9 R3 C% p+ t$ X4 k1 a# {
結界師 214話~密道 [link 1]0 h& [2 X  a. x! g: j; Q2 c  H
http://w15.easy-share.com/1700593603.html
) X) b: u' I6 m7 t' |7 ~http://uploads.bizhat.com/file/66934- I$ M9 ^4 {8 g
) Q* S. B% v$ o" ?- d  K
結界師 213話~判斷 [link 1]! j& L, d7 t; E. ]
http://w17.easy-share.com/1700547288.html7 w( m1 L7 v/ }7 O7 F! G
http://uploads.bizhat.com/file/61452
" A% {, D$ h8 O6 h9 A2 b8 N& W$ L( s
7 n! w" f4 N2 b0 K+ B& _  q1 f結界師 212話~暗道 [link 1]9 ]! F8 P0 D* `; e1 Y# d
http://w16.easy-share.com/1700479969.html6 z- S: K' l! S/ R  H0 t/ J3 H3 A
http://uploads.bizhat.com/file/53890
# U2 w' l) `0 ]7 ]5 K$ E' B" X3 }) U5 _/ D) Z/ Y# v
結界師 211話~著火 [link 1]) K4 N. [8 J+ E( v# O5 T9 P
http://w14.easy-share.com/1700358201.html$ Z, E/ x( u/ i* a/ S' b2 e
http://uploads.bizhat.com/file/325661 Z, s) A% k" l9 ~2 i8 _8 ~; o
* t; u% l8 v& b9 _9 Q, w9 a: ?
結界師 210話~島內狩獵 [link 1]
2 k( E3 j2 n( }http://w15.easy-share.com/1700275841.html
. H" o# N1 q! `$ u7 y& Y( E, k; qhttp://uploads.bizhat.com/file/325652 B: y/ A% G, h* |, c

7 Z4 f, A6 O3 L結界師 209話~逃走 [link 1]
" ~1 F# W: N2 e3 d. P% b! _; A5 Ohttp://w16.easy-share.com/1700099879.html4 N* b! m& J; e# X& h; [
http://uploads.bizhat.com/file/14706
/ ^* S5 U' \6 L* F% B% m0 c* S3 j& T$ N; z# H* M) X+ S
結界師 208話~審問 [直接下載]3 _2 Z0 {" C/ H& N& I6 Z! i
http://w16.easy-share.com/1700035721.html
+ |9 n/ S; [6 |http://uploads.bizhat.com/file/9406
! x! |% l% |9 [$ a6 o
3 W# V1 L& A0 y. \/ Z3 u結界師 207話~斷頭島 [直接下載]   Z" n, {$ |; ?# N  R
http://w13.easy-share.com/1700024717.html
9 z1 K9 ^; J$ E$ {6 H5 u- Shttp://uploads.bizhat.com/file/88564 Q3 ?5 S4 n  u3 N+ O0 w
9 }6 U. o) q1 G
結界師 206話~斷頭島 [直接下載]2 O1 N! L0 F$ ~! l
http://w16.easy-share.com/1699977576.html
2 s2 O2 [9 Y2 s3 ?/ C9 p/ G) F* x5 ~( @( l: @* H4 X
結界師 205話~傳授 [直接下載]( H% t9 ]9 Y- u) \1 `5 J, y
http://w16.easy-share.com/1699875020.html4 k! z" Q2 q: Q7 P0 O4 P. q
: J  T3 S  A+ K, u7 R% ]
結界師 204話 力量的中心 [直接下載]
/ U8 ?% h: o; ?5 Q9 dhttp://w13.easy-share.com/1699827604.html
+ n$ y: A! b9 r
7 \% m- A  ]( m' M! U結界師 203話 崩壞 [直接下載]
, V' T; s. X/ ~! jhttp://w13.easy-share.com/1699762839.html
4 T2 a* y/ X' X, U* Y' N  g1 W
7 O/ I9 i- s4 e# i5 x5 E8 G結界師 [指南之書]4 q6 D' o  Q7 C/ _$ I% k7 Y3 A
http://w16.easy-share.com/1701093644.html
( T2 i) N1 U) F; w8 I5 q0 v
: g) v8 I+ p/ i  |結界師 Vol_20 [直接下載]
! o1 P* B  c% thttp://w16.easy-share.com/1701093502.html. s7 l, g8 l  V; H) w
" j! T( m5 R1 e  L  {- ]
結界師 Vol_19 [直接下載]
! M; E$ F9 w' Q, Thttp://w16.easy-share.com/1701093315.html3 i# z7 e/ {/ s* ~' C9 u3 A( R7 [5 k! t

/ r* U0 q; K' @! C$ |結界師 Vol_18 [直接下載]
7 w3 c& i5 t. [; `( k7 Hhttp://w16.easy-share.com/1699883739.html1 K5 h% v- T2 ]

8 E- z. k2 a3 @$ K6 U9 Y! E結界師 Vol_17 [直接下載]) i; k- I" J* @
http://w16.easy-share.com/1699883997.html
1 j! y2 Y2 k3 S8 @
$ Z; u: q3 c: b/ Q! ], i結界師 Vol_16 [直接下載]
  G  t3 v! S" V8 w' R0 @! r8 Ahttp://w13.easy-share.com/1699782831.html
) g" t7 d' @0 }# h8 @/ x, Y4 I  I2 v; l4 b
結界師 Vol_15 [直接下載]' U0 Z' W! U% k* u1 f+ H8 q
http://w16.easy-share.com/1699860242.html2 A( a6 W& u$ @$ h  Y
8 _0 N7 e% y* h, u5 f; O& o4 N, ]
結界師 Vol_14 [直接下載]
* e8 B% S' r5 whttp://w16.easy-share.com/1699860172.html7 \& R4 G" W+ ^9 t
$ t2 b- y6 r( n
結界師 Vol_13 [直接下載]& S; m3 _' S9 ^/ ~/ s& m" i9 h
http://w16.easy-share.com/1699860137.html
: I: ^4 ~2 T/ }. j5 K' D7 C+ ?7 f  e& y
結界師 Vol_12 [直接下載]
( y& W- @# _4 A5 ^2 hhttp://w16.easy-share.com/1699858882.html
# S3 \& G2 n3 V, Y/ o8 G# E3 f. ?# t) m) p
結界師 Vol_11 [直接下載]& Y' R% A4 Y8 @2 e
http://w16.easy-share.com/1699858806.html
# ?) f3 b5 q% A& X2 |* c# [  w5 b1 ~" x: u- C
結界師 Vol_10 [直接下載]+ R+ M8 e, h" \! I# q
http://w16.easy-share.com/1699858445.html. o7 n5 X% X  p& s& K; l& r$ j

" G+ |1 r7 _5 u結界師 Vol_09 [直接下載]
, \# k( F0 k# S4 Phttp://w16.easy-share.com/1699858360.html
. p5 w4 @6 Q! T  g" y
* x$ v5 P4 W' \" H# S. T7 t結界師 Vol_08 [直接下載]
6 D3 s( M- j  p1 f0 fhttp://w16.easy-share.com/1699858194.html$ r+ U6 c; L5 F0 z; f

! X+ k6 z/ C# H0 E結界師 Vol_07 [直接下載]: _6 ^$ P) n7 p
http://w16.easy-share.com/1699858142.html
( [" z" x6 ~3 s! {
" D6 @; ~8 M3 k2 O+ j結界師 Vol_06 [直接下載]
$ }0 y- X9 h! P  `http://w16.easy-share.com/1699844177.html- _# l# X) \! j6 d4 o- n
0 L- ]2 v5 m4 w4 O1 [
結界師 Vol_05 [直接下載]
) i8 S( G5 R2 u/ Vhttp://w13.easy-share.com/1699835477.html' U! b% g8 l' X4 i4 V* ?
/ {; x& ~" Z4 e( T& P
結界師 Vol_04 [直接下載]
8 ]: b5 H$ Y, X6 j# Phttp://w13.easy-share.com/1699828894.html
2 O' j& R* Y1 m6 }7 N. B
. `/ G- _! X5 B8 S* D. P9 G$ m結界師 Vol_03 [直接下載]* D! d3 V* y3 F8 }6 n
http://w13.easy-share.com/1699828565.html
  D. l4 M% t5 v) A/ o
; T( E6 X- r: p) R' Q9 S) g" P$ T結界師 Vol_02 [直接下載]* J% r! d# L( l- o
http://w13.easy-share.com/1699828305.html% [+ s; b, b, _. [; p( b( r
! Y' q: E; J" G5 I
結界師 Vol_01 [直接下載]
1 Q# z* M* b; ~7 U: H0 P3 ?5 ahttp://w13.easy-share.com/1699827996.html
1 }0 ]7 e. H+ T
. o: O! F$ L: @' j4 L- D$ F1 r2 g
* o6 Z  D9 N7 O. K6 T0 }8 A% ^在線看︰
/ Y3 M% f+ l0 ^& v! P5 N# L9 `/ P0 P* N& n& M. Q! D$ U: b
217 話! Q  Z9 @$ D5 x
http://comic.bplaced.net/comic/ketsukaishi/ketsukaishi217.htm
欢迎光临 KennyP.net (http://forum.kennyp.net/) Powered by Discuz! 6.0.0